Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry 


Kuntoutus on sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen itsenäistä arjessa selviytymistä, hyvinvointia, toimintakykyä, elämänhallintaa, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä edistävää toimintaa. Vastuu kuntoutuksen järjestämisestä jakautuu useiden tahojen tehtäväksi riippuen siitä, mitä kuntoutusta kuntoutuja tarvitsee.

Kuntoutuksen jaottelusta tarkemmin STM:
http://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus


Kuntoutusta ja kuntoutusohjausta ohjaavat useat lait, standardit ja ohjeistukset.
http://www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/kuntoutus/lainsaadanto/


Kuntoutusohjaus
Kuntoutusprosessin tarkoituksenmukainen eteneminen edellyttää kuntoutusohjausta. Se on asiakaslähtöistä, lakisääteistä ja tavoitteellista toimintaa, johon ei tarvita lähetettä. Aloitteen voi tehdä kuntoutuja itse, lähipiiri, hoitava taho tai viranomainen. Kuntoutusohjaus on maksutonta ja kuuluu myös kuntoutujan lähipiirille. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on kuntoutuksen vaikuttavuuden edistäminen kuntoutujan omassa elinympäristössä (koti, päiväkoti, koulu, työpaikka, asumis-, kuntoutus- ja hoivayksikkö, yhteisö).

Kuntoutusohjauksessa arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutujan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa hänen omissa arjen toimintaympäristöissään, huomioiden myös kuntoutujan mahdollisuudet osallistua yhteiskunnallisiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Arvioinnin avulla selvitetään kuntoutuksen ja palveluiden tarvetta. Kuntoutusohjaukseen voi kuulua asiakkaan tarpeen mukaan koulutus- ja työmahdollisuuksien sekä niihin liittyvien kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksenaikaisten etuuksien kartoittamista sekä työnohjausta tai työhönvalmennusta työelämään pääsemisen tai -paluun tukemiseksi.

Kuntoutujan kanssa yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviämistä tukevaa, ylläpitävää ja edistävää toimintaa yksilöllisesti elämänkaaren eri vaiheissa ja -tilanteissa. Kuntoutusohjauksen avulla pyritään varmistamaan toimiva ja tarkoituksenmukainen kuntoutus- ja palvelukokonaisuus.


Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun asiantuntijat toimivat monin eri nimikkein kuntoutuksen yhdyshenkilöinä kuntoutuksen eri sektoreilla, kuten TE-hallinnon, Kelan ja vakuutusyhtiöiden järjestämissä kuntoutuspalveluissa, erikoissairaanhoidossa, kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa, järjestöissä, erilaisissa projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Tehtävänimikkeet ja työnsisällöt vaihtelevat eri organisaatioiden mukaan.


Kuntoutusohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Työssä tarvitaan yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä, joustavuutta ja vuorovaikutustaitoja. Hänen on kyettävä itsenäiseen toimintaan ja kokonaisvaltaiseen näkemykseen. Hän tuntee terveydenhuollon, sosiaalityön- ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän, lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä asiakasryhmänsä erityispiirteet.

Lisäksi hän tuntee sairastumisen ja vammautumisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset kuntoutujan arkeen. Hän auttaa kuntoutujaa tunnistamaan ja hyödyntämää omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan kuntoutumisensa edistämiseksi sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Kuntoutusohjaaja neuvoo ja ohjaa mm. erilaisten kuntoutusmahdollisuuksien, sosiaalietuuksien ja apuvälineiden käyttöön liittyvissä asioissa.


Kuntoutusohjaajat toimivat kuntoutuksen eri toimialueilla suunnittelu-, ohjaus-, neuvonta-, valmennus-, johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä asiantuntijoina mm. moniammatillisissa työryhmissä. Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä ja tiedottajana kuntoutujan kuntoutusprosesissa kuntoutujan ja hänen lähipiirin sekä kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Kuntoutusohjaus on vuorovaikutuksellista ja moniammatillista verkostoyhteistyötä.


Kuntoutusohjauksen työnsisältöä kuvaa tarkemmin kuntoutusohjausnimikkeistö, joka toimii myös työn kirjaamisen rakenteena.

http:/www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyöntekijoiden-nimikkeistot/Documents/Kuntoutusohjausnimikkeist%C3%B6_2003.pdf


Koulutuksena kuntoutuksen ohjaaja tutkinto-ohjelma toteutuu tällä hetkellä Jyväskylän www.jamk.fi  ja Satakunnan www.samk.fi)  ammattikorkeakouluissa.

Tutkintonimike Kuntoutuksen ohjaaja (AMK).


Ammattinimikkeen laillistaminen

Uutinen STM:n sivuilla http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntoutuksen-ohjaajista-laillistettavia-ammattihenkiloita-lahihoitajien-rekisterointia-helpotetaan

Valviran ohjeet laillistamisen hakemiseen http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/kuntoutuksen-ohjaajan-hakemusohjeet

Ammatissa artikkeli kuntoutusohjaajan työstä https://www.tehylehti.fi/fi/ihmiset/kuntoutusohjaaja-pohjoisesta-auto-liikkuva-konttorini 

Muokattu 21.12.2020 16:50
SKOY 2024 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009