RAKENTEINEN KIRJAAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUSNIMIKKEISTÖN KÄYTTÖ

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja ohjeistusta koordinoivassa ryhmässä (NIKO) kuntoutusohjaajia edustavat tällä hetkellä:
- Jaana Ylitalo LSHP jaana.ylitalo@lshp.fi
- Raakkel Vaaraniemi OYS raakkel.vaaraniemi@ppshp.fi

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen hallitus hallitus@suomenkuntoutusohjaajienyhdistys.fi

NIKO-työryhmä kokoontuu Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuija Savolaisen johdolla työstäen nimikkeistöjen käyttöön liittyviä kysymyksiä rakenteisessa kirjaamisessa.

Opas 1 on päivitetty, löytyy kuntaliiton sivuilta. Opas 2 työn alla 


Sovellusohje kuntoutusohjaajien kirjaamiseen löytyy Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö -sivulta. Ohje on hyväksytty Kuntaliitosta erityisasiantuntija Tuija Savolaisen toimesta (24.10.2017)
KUNTOUTUSOHJAUSNIMIKKEISTÖ

Käyttötarkoitus:
Kuntoutusohjaajien palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään pääosin sähköisen potilaskertomuksen palvelualakohtaisella näkymällä (KUN) ja tarvittaessa hoitokertomuksessa sekä tilasto-ohjelmissa.

Käytetään yhtenäistämään kuntoutusohjaustyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös kuntoutusohjaajan palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä kuntoutusohjaajan ammattiin orientoituminen.

Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho:
Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry:n kanssaRK1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU KUNTOUTUSOHJAUKSESSA

Arviointi ja suunnittelu kuntoutusohjauksessa on kuntoutusohjaajan asiantuntemuksella tapahtuvaa selvittelyä, joka liittyy asiakkaan kokonaistilanteeseen, elinympäristöön ja arkielämän tilanteissa selviytymiseen. Kuntoutusohjaajan asiantuntijuus perustuu eri sairaus- ja vammaryhmien hoidon ja kuntoutuksen sekä kuntoutumista tukevan palveluverkoston tuntemiseen ja tämän kokonaisuuden hallintaan. Asiakas ja tarpeen mukaan hänen lähiyhteisönsä osallistuvat arviointiin ja suunnitteluun.


RK110 Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi
Kuntoutusohjaaja selvittää ja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa kokonaistilannetta, asiakkaan toimintakykyä sekä kuntoutumismahdollisuuksia pohjaksi kuntoutusprosessin suunnittelulle ja palvelujen koordinoinnille. Kohtaa K110 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun selvittämisen kohteita (K111 - K113) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK111 Kokonaistilanteen arviointi
Kuntoutusohjaaja selvittää asiakkaan kokonaistilanteen ottaen huomioon sosiaaliset olosuhteet, elin- ja toimintaympäristön, vamman ja/tai sairauden vaikutuksen fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn sekä asiakkaan voimavarat toimia arkielämän eri tilanteissa.

RK112 Toimintakyvyn ja selviytymisen arviointi
Kuntoutusohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan selviytymistä arkielämässä. Arvioinnissa otetaan huomioon niin fyysinen, sosiaalinen kuin psyykkinenkin toimintakyky. Arvioinnin tukena käytetään tarvittaessa erityistyöntekijöiden selvityksiä.

RK113 Kuntoutumismahdollisuuksien ja kuntoutus- sekä palvelutarpeiden arviointi
Kuntoutusohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa kuntoutumismahdollisuuksia ottaen huomioon paikalliset elinolosuhteet.


RK120 Asiakkaan kuntoutumisen ja kuntoutusohjauksen suunnittelu
Asiakkaan kuntoutus- ja kuntoutumisprosessin suunnittelu tapahtuu yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa sekä yleensä moniammatillisessa työryhmässä. Kuntoutusohjaaja suunnittelee, aikatauluttaa, seuraa sekä arvioi prosessia kunkin asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtien ja hänen itsenäistä selviytymistään tukien. Kohtaa K120 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun suunnittelun sisältöä (K121 - K124) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK121 Asiakkaan kuntoutus- ja muiden suunnitelmien laatimiseen osallistuminen
Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutusohjaaja sovittaa yhteen eri tahojen suunnitelmia ja varmistaa kuntoutussuunnitelman sisällön tarkoituksenmukaisuuden (ks. myös K4).

RK122 Kuntoutusohjausprosessin suunnittelu
Kuntoutusohjaaja suunnittelee asiakkaan tarpeista lähtien kuntoutusohjauksen tavoitteet, sisällön, aikataulut ja toimintamuodot.

RK123 Kuntoutumisprosessin seuranta ja arviointi
Kuntoutusohjaaja seuraa ja arvioi asiakkaan kuntoutumisen etenemistä ja kuntoutussuunnitelman toteutumista. Tarvittaessa hän tekee aloitteita suunnitelmien muuttamiseksi ja ohjaa asiakkaan muiden palvelujen tai palvelujärjestelmien piiriin. Joillakin asiakkailla tilanteen seuranta on säännöllistä, joillakin arviointia tehdään tarvittaessa.

RK124 Kuntoutusohjausprosessin päättymiseen liittyvät tehtävät
Kuntoutusohjaaja huolehtii tarvittavasta tiedonvälityksestä sekä ohjaa ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään kuntoutusohjausprosessin päättyessä.

RK190 Muu arviointi ja suunnittelu

RK2 KUNTOUTUMISTA TUKEVA OHJAUS JA NEUVONTA

Ohjauksen ja neuvonnan avulla tuetaan asiakasta ja hänen lähiyhteisöään. Tavoitteena on turvata asiakkaan kuntoutus- ja kuntoutumisprosessin tarkoituksenmukainen eteneminen ja lisätä hänen toimintamahdollisuuksiaan sekä itsenäisen elämän taitoja.


RK210 Sairastumiseen ja/tai vammautumiseen liittyvä tuki ja neuvonta
Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairasta tai vammaista asiakasta sekä hänen lähiyhteisöään selviytymään paremmin sairautensa ja/tai vammansa kanssa keskustellen, kuunnellen ja rohkaisten. Kuntoutusohjaa kertoo sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvistä erityispiirteistä ja niiden vaikutuksista päivittäiseen selviytymiseen.

RK220 Palveluihin ja tukitoimiin liittyvä ohjaus ja neuvonta
Kuntoutusohjaaja selvittää asiakkaalle ja hänen läheisilleen, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä tukitoimia on tarjolla asiakkaan tilanteessa (mm. Kela, vakuutusyhtiöt ). Kuntoutusohjaaja kartoittaa eri mahdollisuuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja ja tarvittaessa ohjaa asiakasta soveltuvien palvelujen piiriin. Kuntoutusohjaaja ohjaa ja rohkaisee asiakasta toimimaan asioidensa hoitajana sekä tarvittaessa avustaa asiakasta hakemusten teossa. Kohtaa K220 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun ohjauksen ja neuvonnan sisältöä (K221 - K225) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK221 Terveyspalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa lääkinnällisen kuntoutuksen, kotisairaanhoidon, neuvolatoimintojen tai vastaavien palvelujen piiriin sekä asiakkaan oman kiinnostuksen mukaan myös yksityisen sektorin palvelujen piiriin.

RK222 Vammaispalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
Kuntoutusohjaaja ohjaa ja neuvoo asiakasta vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa ja tukitoimissa. Näitä ovat esimerkiksi asunnon muutostyöt (ks. K313), tulkki- ja kuljetuspalvelut sekä palveluasuminen. Kuntoutusohjaaja neuvoo asiakasta muiden lakien perusteella (liikennevahinko-, tapaturma- ym. lait) annettavista palveluista.

RK223 Muihin sosiaalipalveluihin liittyvä neuvonta
Kuntoutusohjaaja ohjaa ja neuvoo asiakasta asioissa, jotka liittyvät lakisääteisiin vakuutuksiin, sosiaaliavustuksiin, sosiaalihuoltoon ja sosiaalipalveluihin, kuten kotipalvelun ja tarvittavien tukipalvelujen järjestämiseen (ks. K421). Kuntoutusohjaaja neuvoo myös oikeusturvaan liittyvissä kysymyksissä sekä ohjaa tarvittaessa yksityisten sosiaalipalveluiden piiriin asiakkaan niin halutessa. Asiakasta neuvotaan myös esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon, perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

RK224 Yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan liittyvä ohjaus ja neuvonta
Kuntoutusohjaaja kertoo asiakkaalle vamma- ja/tai sairausryhmäkohtaisesta yhdistys- ja järjestötoiminnasta sekä vertaistuen mahdollisuudesta ja vapaaehtoistoiminnasta.

RK225 Harrastustoimintaan liittyvä ohjaus ja neuvonta
Kuntoutusohjaaja kannustaa ja ohjaa asiakasta harrastustoimintaan ja vapaa-ajan palvelujen piiriin.

RK230 Kasvatusta ja koulunkäyntiä tukeva ohjaus
Kuntoutusohjaaja tukee ja ohjaa perhettä ja lähiyhteisöä lapsen ja nuoren kasvatuksessa ja kehityksessä ottaen huomioon vamman ja sairauden erityispiirteet. Kuntoutusohjaaja selvittää ja arvioi yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa päivähoidon ja koulun valintaan liittyviä vaihtoehtoja.

RK240 Ammattiin ja työelämään liittyvä ohjaus
Kuntoutusohjaaja selvittää yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa sairauden tai vamman aiheuttamat rajoitteet sekä yksilölliset mahdollisuudet oikeaan ammatinvalintaan, koulutukseen tai työelämään paluuseen. Kuntoutusohjaaja tiedottaa asiakkaalle tarvittaessa työllistymistä tukevista projekteista sekä työkokeilusta.

RK250 Ensitiedon antaminen
Kuntoutusohjaaja auttaa vammautunutta, pitkäaikaiseen sairauteen sairastunutta tai sairauden uuden vaiheen eteen tullutta asiakasta sekä hänen lähiyhteisöään kohtaamaan muuttunut elämäntilanne. Asiakkaalle kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista saada apua ja tukea (ks. K210 - K220). Kuntoutusohjaaja tukee ja neuvoo asiakasta yksilöllisesti tai ensitietokursseilla, joista hän myös tiedottaa ja tarvittaessa ohjaa hakeutumaan kursseille. Kuntoutusohjaaja voi vastata ensitietokurssin järjestämisestä, tehdä kurssiin liittyviä esivalmisteluja, ja/tai toimia kurssilla luennoitsijana ja työntekijänä.

RK260 Sopeutumisvalmennus
Kuntoutusohjaaja tukee ja auttaa asiakasta ja hänen lähiyhteisöään selviytymään sairastumisen ja vammautumisen aiheuttamassa elämäntilanteessa. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen ja edistäminen. Sopeutumisvalmennus voidaan toteuttaa yksilöllisesti, ryhmissä tai kurssimuotoisena. Kuntoutusohjaaja voi vastata sopeutumisvalmennuskurssin järjestämisestä, tehdä kurssiin liittyviä esivalmisteluja ja/tai toimia kurssilla luennoitsijana ja työntekijänä.

RK290 Muu kuntoutumista tukeva ohjaus ja neuvonta


RK3 ELINYMPÄRISTÖSSÄ SELVIYTYMISEN TUKEMINEN

Kuntoutusohjaaja auttaa asiakasta omatoimiseen ja itsenäiseen elämään hänen omassa elinympäristössään sekä vaikuttaa ympäristön esteettömyyteen. Asiakkaan mahdollisuutta asua ja elää täysipainoista elämää tuetaan muun muassa apuvälinejärjestelyin sekä asunnon tai työpaikan muutostöillä. Kuntoutusohjaus tapahtuu usein asiakkaan kotona tai muussa elinympäristössä.


RK310 Elinympäristössä selviytymistä tukeva toiminta
Kuntoutusohjaaja tukee asiakkaan selviytymistä arvioimalla tilannetta eri näkökulmista, toimimalla itsenäistä selviytymistä haittaavien tekijöiden vähentämiseksi, ohjaamalla ja neuvomalla selviytymistä edistäviä toimenpiteitä ja sekä sovittamalla yhteen palveluja asiakkaan arkielämän sujuvuuden turvaamiseksi. Kohtaa K310 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun elinympäristössä selviytymistä tukevan toiminnan sisältöä (K311 - K313) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK311 Elinympäristössä selviytymisen arviointi
Kuntoutusohjaaja arvioi yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa elinympäristön (koti, päiväkoti, koulu, työpaikka) soveltuvuutta ja esteettömyyttä itsenäiseen toimintaan.

RK312 Elinympäristössä selviytymistä tukeva neuvonta ja ohjaus
Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakasta ja lähiyhteisöä itsenäisen elämän taidoissa, neuvoo selviytymistä tukevien ratkaisujen löytymiseksi sekä ohjaa palvelujen suunnittelussa, niihin hakeutumisessa ja niiden käytössä.

RK313 Elinympäristössä selviytymistä tukevat toimenpiteet ja palvelut
Kuntoutusohjaaja tekee arvioinnin pohjalta aloitteita ja lausuntoja sekä suosituksia asiakkaan selviytymistä tukevista toimenpiteistä ja palveluista (ks.K530). Hän ohjaa tarvittaessa asiakkaan näiden palvelujen piiriin ja seuraa palvelujen toteutumista. Asiakkaan selviytymistä tukevat toimenpiteet voivat olla elinympäristöön kohdistuvia muutostöitä, kuten esimerkiksi asunnonmuutostyöt, saneeraukset sekä kulkuväyliin ja piha-alueisiin kohdistuvat muutostyöt. Sisältää myös kommunikaatioon ja liikkumistaitoihin liittyvät järjestelyt ja palvelut, jotka ovat edellytyksenä elinympäristössä selviytymiselle.


RK320 Apuvälinepalvelut
Kuntoutusohjaaja tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä erilaisin apuvälinejärjestelyin. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi liikkumisen apuvälineet, päivittäisten toimintojen apuvälineet, hengitysapuvälineet, aistivammaisten apuvälineet sekä kommunikaatioon ja ympäristön hallintaan liittyvät apuvälineet. Apuvälineasioissa kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä apuvälineyksiköiden tai muiden apuvälinepalvelun tuottajien kanssa. Kohtaa K320 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun apuvälinepalvelujen sisältöä (K321 - K324) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK321 Apuvälinetilanteen tarkistaminen ja tarpeen arviointi
Kuntoutusohjaaja tarkistaa muun muassa apuvälineiden tarpeen, kunnon, soveltuvuuden sekä käytön ja tiedottaa eri apuvälinevaihtoehdoista.

RK322 Apuvälineen hankinta, lainaus ja luovutus
Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakkaan saamaan apuvälinepalvelut vastuutaholta tai hän voi olla koko hankintaprosessin toteuttaja. Hankintaprosessi sisältää muun muassa rahoituksen ja hankintapaikan selvittämisen, apuvälineen valinnan, suosituksen tekemisen, välineen tilaamisen.

RK323 Apuvälineen käytön ohjaus ja seuranta
Kuntoutusohjaaja antaa ohjeet apuvälineen turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Apuvälineen soveltuvuutta ja käyttöä seurataan. Myös perheelle ja lähiyhteisöille annetaan ohjausta apuvälineen käytössä.

RK324 Apuvälineen huoltoon ja varastointiin liittyvät tehtävät
Kuntoutusohjaaja järjestää tarvittaessa apuvälineen huollon, hoitotarvikkeiden jakelun sekä huolehtii pienistä säätötehtävistä.

RK390 Muu elinympäristössä selviytymisen tukeminen


RK 4 KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖTEHTÄVÄT

Kuntoutusohjaaja koordinoi asiakkaan kuntoutusta ja kuntoutumista tukevia palveluja sekä tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa asiakkaan asioissa. Oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden turvaamiseksi kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan yhdyshenkilönä eri tahoille sekä asiakkaan tukena hänen kuntoutumisprosessissaan.

RK 410 Kuntoutus- ja yhteistyöryhmissä toimiminen
Kuntoutusohjaaja järjestää erilaisten työryhmien kokouksia, toimii koordinoijana tai osallistuu yhteistyöryhmiin asiakkaan asioissa yhdessä asiakkaan kanssa tai ilman häntä. Kohtaa K410 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun kuntoutus- ja yhteistyöryhmissä toimimista (K411 - K412) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK411 Moniammatillisen yhteistyön organisointi
Kuntoutusohjaaja järjestää moniammatillisten työryhmien kokouksia ja neuvotteluja, joissa hän toimii puheenjohtajana, muistioiden ja yhteenvetojen laatijana sekä/tai työryhmän jäsenenä.

RK412 Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen
Kuntoutusohjaaja osallistuu kuntoutustyöryhmiin, palvelusuunnitelmaneuvotteluihin asiakkaan kotona tai muualla, osastotiimien kokouksiin sekä muuhun yhteistyöhön moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.


RK 420 Asiakkaan kuntoutumisen koordinointi
Kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan kuntoutumista tukevien palvelujen koordinoijana sovittamalla yhteen palveluja ja tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kuntoutusohjaaja seuraa asiakkaan kuntoutumista ja tekee tarvittaessa aloitteen palvelujen uudelleen arvioimiseksi ja järjestämiseksi. (ks. K123). Kohtaa K420 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun koordinoinnin sisältöä (K421 - K422) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK421 Kuntoutusta tukevien palveluiden yhteensovittaminen
Kuntoutusohjaaja osallistuu asiakkaan kuntoutus- ja palveluverkoston luomiseen ja sovittaa yhteen tarpeellisia palveluja kuntoutuksen jatkuvuuden varmistamiseksi.

RK422 Eri alojen välinen yhteistyö
Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä eri yksiköiden kanssa. Hän tekee yhteistyötä eri alojen kuntoutusohjaajien sekä erityistyöntekijöiden kanssa esimerkiksi silloin, kun asiakas siirtyy lasten palvelujen piiristä aikuisten palvelujen piiriin tai kun asiakkaalla on monta eri pitkäaikaissairautta.

RK430 Kuntoutusohjaajan konsultointi
Kuntoutusohjaaja antaa pyydettäessä asiantuntija-apua asiakkaansa tai kuntoutusohjauksen piirissä olevan asiakasryhmänsä asioissa, jotka koskevat esimerkiksi palvelutarpeen arviointia, kuntoutuspalvelutarjontaa tai asiakkaan kokonaistilannetta. Tarvittaessa kuntoutusohjaaja konsultoi muita asiantuntijoita.


RK490 Muut koordinointi ja yhteistyötehtävät

RK5 KUNTOUTUSOHJAUKSEN MUU ASIAKASTYÖ

Kuntoutusohjaaja perehtyy asiakkaan kokonaistilanteeseen hankkimalla tarvitsemansa tiedot kuntoutusohjausprosessia varten. Hän huolehtii asiakastapaamisten suunnittelusta ja valmistelusta, seurannasta ja kirjaamisesta sekä tarvittavien asiantuntijalausuntojen laatimisesta.


RK510 Kuntoutusohjauksen taustatyö
Kuntoutusohjaaja hankkii asiakkaan kuntoutusohjausprosessia varten tarvitsemansa tausta- ja esitiedot sekä materiaalin ja valmistelee tapaamisen asiakkaan tai asiakkaiden ryhmän kanssa. Kohtaa K510 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun taustatyön sisältöä (K511 - K513) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK511 Taustatietojen hankinta ja aineiston tuottaminen
Kuntoutusohjaaja hankkii taustatietoa asiakkaasta sekä huolehtii kuntoutukseen liittyvän aineiston tuottamisesta ja/tai hankkimisesta asiakkaalle. Hän tilaa tarvittavat asiapaperit, tutustuu niihin, selvittää yhteistyötahot ja yhteyshenkilöt sekä suunnittelee yhteistyön. Kuntoutusohjaaja laatii asiakkaan tarvitsemat yksilölliset kirjalliset ohjeet.

RK512 Asiakastapaamisen valmistelu
Kuntoutusohjaaja suunnittelee ja valmistelee asiakastapaamisen, organisoi asiakkaan asioihin liittyvien yhteistyötahojen tapaamisen, suunnittelee tapaamisiin liittyvät matkat sekä huolehtii muista järjestelyistä.

RK513 Ryhmätapaamisen valmistelu
Kuntoutusohjaaja suunnittelee ja valmistelee ryhmätapaamiset, suunnittelee ryhmäohjauksen, huolehtii tilojen varauksesta, luennoitsijoiden tilaamisesta, materiaalihankinnoista, ryhmän kokoamisesta sekä muista töistä ennen ja jälkeen ryhmän tapaamisen.


RK520 Kuntoutusohjauksen kirjaaminen
Kuntoutusohjaaja kirjaa asiakkaan kuntoutumis- ja kuntoutusprosessiin liittyvät tarpeelliset tiedot potilaskertomukseen tai muihin potilas/asiakasasiakirjoihin.

RK530 Kuntoutusohjaajan laatimat lausunnot
Kuntoutusohjaaja laatii kuntoutussuunnitelmiin liittyviä asiantuntijalausuntoja sekä tekee yhteenvetoja muista lausunnoista ja suunnitelmista. Kuntoutusohjaaja laatii lausuntoja asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuksista sekä selviytymisestä kotona, päiväkodissa, koulussa, työssä tai palvelukodissa. Kuntoutusohjaajan lausunto on tarpeellinen muun muassa asiakkaan hakiessa vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia sekä apuvälinepalveluja tai sosiaalietuuksia.

RK590 Muu kuntoutusohjauksen asiakastyö

RK6 ASIANTUNTIJA- JA KOULUTUSTEHTÄVÄT

Kuntoutusohjaajan työhön kuuluu koulutus-, ohjaus- ja konsultointitehtäviä, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaan tai asiakasryhmän kuntoutusohjaukseen. Kuntoutusohjaaja toimii alansa asiantuntijana omassa organisaatiossa ja yhteistyöverkostoissa tiedottaen ja tehden kuntoutusohjausta sekä kuntoutuksen periaatteita tunnetuksi. Kuntoutusohjaaja myös ohjaa ja kouluttaa muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita.


RK610 Asiantuntijana toimiminen
Kuntoutusohjaaja toimii asiantuntijana omassa organisaatiossa ja yhteistyöverkostossa. Hän osallistuu sosiaali- ja terveyspoliittiseen keskusteluun kuntoutusohjauksen näkökulmasta sekä vaikuttaa epäkohtien korjaamiseksi. Kuntoutusohjaaja toimii asiantuntijana oman organisaation hankkeissa sekä kuntoutusohjauksen tai muiden alojen valtakunnallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja kehittämisohjelmissa. Sisältää kuntoutusohjaajan konsultaation, joka ei koske kuntoutusohjaajan yksittäisen asiakkaan tai asiakkaiden ryhmän asiaa (ks. K430).

RK620 Koulutustehtävät ja opiskelijoiden ohjaus
Kuntoutusohjaaja toimii kouluttajana ja perehdyttäjänä muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille oman organisaation sisällä ja ulkopuolella. Kuntoutusohjaaja ohjaa ja kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden alojen opiskelijoita tai harjoittelijoita. Kohtaa K620 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun koulutustehtäviä (K621 - K623) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK621 Kouluttajana toimiminen
Kuntoutusohjaaja suunnittelee ja järjestää kertaluontoisia luentoja, koulutuspäiviä tai muuta koulutusta sekä arvioi niiden onnistumista. Koulutus voi kohdentua sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, eri alojen opiskelijoille, järjestöille tai muille yhteistyötahoille.

RK622 Perehdytystehtävät
Kuntoutusohjaaja perehdyttää ja opastaa uusia työntekijöitä, sijaisia tai työhön palaavia. Sisältää myös työnohjauksellisen toiminnan, jossa tavoitteena on ammattitiedon ja -taidon syventäminen.

RK623 Opiskelijoiden ohjaus
Kuntoutusohjaaja suunnittelee ja järjestää kuntoutuksen ohjaajaopiskelijoiden tai muiden kuntoutusalan opiskelijoiden käytännön harjoittelun sekä ohjaa ja arvioi opiskelijoita. Sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden, harjoittelijoiden, koululaisten ym. opastuksen ja ohjauksen.

RK630 Kirjallisen aineiston tuottaminen
Kuntoutusohjaaja tuottaa yleistä kirjallista ja audiovisuaalista aineistoa oman organisaation tai yhteistyötahojen käyttöön. Kohtaa K630 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun kirjallisen aineiston sisältöä (K631 - K632) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK631 Kuntoutusohjausaineiston tuottaminen
Kuntoutusohjaaja tuottaa eri asiakasryhmille ja muulle väestölle tarkoitettua kirjallista tai audiovisuaalista aineistoa, joka käsittelee kuntoutuspalveluja, sosiaaliturvaa, sairastumista ja vammautumista sekä kuntoutumista ja selviytymistä. Tässä kohdassa ei tarkoiteta aineiston laatimista yksittäisten asiakkaitten tarpeisiin (ks. K511).

RK632 Julkaisujen, artikkelien ja raporttien kirjoittaminen
Kuntoutusohjaaja tuottaa aineistoa ammattilehtiin sekä vammaisjärjestöjen tai muiden tahojen julkaisuihin. Sisältää myös tutkimusten ja selvitysten raportoinnin sekä posteriesityksen laatimisen.

RK690 Muut asiantuntija- ja koulutustehtävät

RK9 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

Kuntoutusohjaajan työhön kuuluu oman toiminnan kehittäminen ja yksikön sisäiseen kehittämistyöhön sekä laadunhallintaan osallistuminen. Toiminnan ja oman työn suunnittelu, seuranta, markkinointi ja tiedottaminen sekä kuntoutusohjauksen toimintaedellytyksistä ja ammattitaidosta huolehtiminen kuuluvat myös kuntoutusohjaustyön hallintoon ja kehittämiseen.

RK910 Hallinnolliset tehtävät
Kuntoutusohjaaja osallistuu työyhteisön kokouksiin ja neuvotteluihin, joiden tavoitteena on toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen sekä tiedottaminen ja toiminnan sujuminen. Ammatissaan yksin toimiva kuntoutusohjaaja huolehtii toimintansa suunnittelusta ja organisoinnista. Kohtaa K910 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun hallinnollisia tehtäviä (K911 - K912) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK911 Toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta
Kuntoutusohjaaja osallistuu toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilastojen laatimiseen sekä budjetointiin, hankintoihin ja tarjouspyyntöjen laatimiseen. Sisältää myös kuntoutusohjauspalvelujen suunnittelun ja palvelujen tuotteistuksen.

RK912 Henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät
Kuntoutusohjaaja osallistuu koulutuksen ja henkilöstön kehittämistoimien suunnitteluun työajan käytön suunnitteluun. Kuntoutusohjaajalla, joka toimii esimiehenä, on myös muita henkilöstöhallinnollisia tai työnjohdollisia tehtäviä.

RK920 Asiantuntijuuden ja ammattitaidon ylläpitäminen
Kuntoutusohjaaja osallistuu työpaikalla ja sen ulkopuolella tapahtuvaan täydennys- ja jatkokoulutukseen sekä työssä ja ammatissa kehittymiseen tähtäävään muuhun toimintaan, kuten työnohjaukseen. Sisältää myös perehtymisen ammattiin liittyviin tutkimuksiin ja julkaisuihin sekä muuhun kuntoutusohjaajan ammattitaitoa edistävään aineistoon.

RK930 Tutkimus- ja kehittämistyö työyhteisössä
Kuntoutusohjaaja kehittää omaa työtään sekä osallistuu oman yksikön tai työyhteisön toiminnan kehittämiseen muun muassa projektien sekä tutkimushankkeiden kautta. Sisältää myös kartoitus- ja selvitystöiden sekä oman tutkimustyön tekemisen.

RK940 Laadunhallinta
Kuntoutusohjaaja osallistuu kuntoutusohjaustyön laadun järjestelmälliseen parantamiseen sekä varmistamiseen. Sisältää muun muassa asiakaspalautteen hankkimisen ja hyödyntämisen, itsearvioinnin, vertaisarvioinnin, kuntoutusohjauksen ydinprosessien kuvaamisen ja kehittämisen sekä oman toimintajärjestelmän dokumentoinnin.

RK950 Markkinointi ja tiedottaminen
Kuntoutusohjaaja tiedottaa omasta työstään ja palveluistaan työyhteisön sisällä ja ulkopuolisille sidosryhmille. Sisältää muun muassa esitteiden laatimisen sekä toiminnan ja palvelujen esittelemisen.

RK960 Toimisto- ja järjestelytyöt
Kuntoutusohjaaja huolehtii kirjeenvaihdosta, erilaisten rekisterien ylläpidosta, asiakirjojen arkistoinnista, kirjanpidosta, kopioinnista, postituksesta, sekä muista päivittäisistä toimisto- ja järjestelytehtävistä työpaikkakohtaisen käytännön mukaan.


RK990 Muu hallinto ja kehittäminenMuokattu 21.12.2020 16:50
SKOY 2024 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009