SUOMEN KUNTOUTUSOHJAAJIEN YHDISTYS RY.


Päivitetään, kun vuosikokouksen pöytäkirja on käynyt allekirjoitus kierroksen


TOIMINTAKERTOMUS 2017 - 2018

Toimintavuosi 17.4.2017 - 20.4.2018


YLEISTÄ

Suomen kuntoutusohjaaja yhdistys toimii valtakuunallisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kuntoutuksen ohjausta, osallistua aktiivisesti kuntoutuohjaukseen liittyvään valtakunnalliseen keskusteluun ja mahdollistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä järjestää koulutusta alan ammattilaisille. Vuosi 2017 oli yhdistyksen 28. toimintavuosi.


JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenistö on kuntoutusohjaustyötä tekeviä, kuntoutuksen oh­jaaja AMK/YAMK -tutkinnon opiskelijoita ja sen suorittaneita kuntoutuksen ohjaajia sekä muutamia eläkkeelle siirtyneitä kuntoutuksen ohjaajia. Kuntoutusohjaajia työskentelee mm. sosiaali - ja terveydenhuollossa, valtiolla, TE -toimessa, järjestöissä ja kolmannella sektorilla. Kuntoutusohjaustyötä tehdään erilaisilla ammattinimikkeillä mm; kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, ammatillisen kuntoutuksen neuvoja, asiantuntijasairaanhoitaja, yksilövalmentaja, palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, kuntoutussuunnittelija, kuntoutuskoordinaattori. Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelijoita on jäsenistössä huomattava määrä. Opiskelijoissa on paljon jo ammattitutkinnon suorittaneita, kuntoutusohjaustyötä tekeviä; jotka opiskelevat nyt kuntoutuksen ohjaaja AMK -tutkintoa.

Yhdistyksen jäsenrekisteri on päivitetty 17.3.2018, jolloin yhdistyksessä oli 252 jäsentä.

Jäsenasioiden hallinnoinnin helpottamiseksi ja tiedottamisen tehostamiseksi yhdistyksellä on ollut käytössä Nettijäsenrekisteri vuoden 2015 alusta. Vuoden 2018 aikana yhdistys siirtyy käyttämään Kilta jäsenrekisteriä, joka on toiminnoiltaan monipuolisempi ja uuden tietosuojalainsäädännön mukainen. Jäsenistöltä on pyydetty jäsentietojen päivitystä, jotta uuteen jäsenrekisteriin siirtyvät tiedot sähköisesti.VUOSIKOKOUS JA JÄSENMAKSUN SUURUUS

Vuosikokous pidettiin koulutuspäivien yhteydessä 7.4.2017 ja osallistujia oli 15 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20,00? tulevalle toimintavuodelle 2017 - 2018, summa on kaikille jäsenille sama.YHDISTYKSEN HALLITUS JA LUOTTAMUSHENKILÖT

Yhdistyksen hallitukseen valittiin sääntöjen mukaisesti vuodeksi eteenpäin puheenjohtaja, viisi varsinaista- ja kaksi varajäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistuivat tasavertaisesti sekä varsinaiset että varajäsenet. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Jaana Ylitalo Rovaniemeltä. Varsinaisina jäseninä jatkoivat Virpi Hurula Ruskolta, Irma Kallatsa Rovaniemeltä, Anne Höglund Kemistä, Sari Mäkivuoti Torniosta, uutena valittiin Leena Lauri Liedosta. Varajäseniksi valittiin Heidi Latvala Seinäjoelta ja Anne Meskus Lumijoelta. Hallituksen jäsenet edustivat työnsä puolesta hyvin erilaisia asiakasryhmiä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tiina Leppinen Lapualta, varatoiminnantarkastaja Ritva-Liisa Karhu Lappeenrannasta.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti vuosikokouksen jälkeen. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt tulevalle toimintakaudelle; varapuheenjohtaja Virpi Hurula, sihteeri ja jäsenrekisterivastaava Irma Kallatsa, kotisivuvastaava Jaana Ylitalo, opiskelijavastaavat Heidi Latvala, Leena Lauri ja Virpi Hurula, viestintävastaavat Anne Höglund, Sari Mäkivuoti ja Anne Meskus, kuntoutusohjausnimikkeistöstä vastaavat puheenjohtaja Jaana Ylitalo yhdessä koko hallituksen kanssa.

NIKO-työryhmässä yhdistyksen edustajina toimi yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo ja hallituksen ulkopuolelta Raakkel Vaaraniemi Oulusta. Rahastonhoitajana jatkoi yhdistyksen ulkopuolelta Marja-Leena Pitkäniemi Rovaniemeltä.

Hallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen 6 kertaa ja lisäksi kerran puhelinkokoukseen ja kerran sähköposti kokoukseen. Hallitus piti yhteyttä lisäksi sähköpostitse ja puhelimitse. Hallituksen kokouksiin osallistui kerrallaan neljästä kahdeksaan jäsentä. Toimintavuoden alussa hallitus piti järjestäytymiskokouksen 7.4.2017, johon osallistui koko uusi hallitus. Toimintavuoden ensimmäinen varsinainen kokous järjestettiin Rovaniemellä 20.5.2017 (4 osallistujaa), sen jälkeen varsinaisia kokouksia oli Helsingissä 11.8.2017 (5), Rovaniemellä 9.9.2017 (4), Tampereella 11.11.2017 (5), Helsingissä 13.1.2018 (5), Rovaniemellä 18.3.2017 (6) ja Helsingissä 18.4.2018 (6).YHDISTYKSEN TOIMINTA

TIEDOTUS JA VAIKUTTAMINEN

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen on toteutunut jäsenkirjeiden, kotisivujen ja Facebookin välityksellä. Toimintavuoden aikana lähetettiin neljä varsinaista jäsentiedotetta, joiden sisältöä suun­niteltiin hallituksen kokouksissa ja sähköpostin välityksellä.

Sähköinen jakelu mahdollistaa nopean tiedon välittämisen ja myös muiden tiedotteiden lähettämisen jäsenistölle. Jäsenistölle on tiedotettu mm. opinnäytetöistä, koulutuksista, avoimista toimista ja kuntoutukseen liittyvistä palveluntuottajien mainoksista, joista on ollut myös tuloa yhdistyksen toiminnan pyörittämiselle. Yhdistyksen koulutuspäivästä on tiedotettu kotisivuilla ja jäsentiedotteissa sekä informoitu yhteistyötahoja.

Toimintavuosi oli kuntoutuksen ohjaajien ja yhdistyksen toiminnassa merkittävä. Useiden vuosien ajan yhdistys on tehnyt työtä kuntoutusohjauksen tunnettavuuden lisäämiseksi monin eri keinoin, myös jäsenistöltä tullutta toivetta ammatillista edunvalvontaa on pyritty ratkaisemaan.

Kesällä 2017 tehtiin jäsenkyselyn, josta vastauksista saatiin 101 kpl (jäseniä yhdistyksessä oli silloin n. 230 henkilöä). Kyselyn tarkoituksena oli jäsenistön äänen kuuluminen. Kyselyssä pyydettiin näkemyksiä millainen olisi toimiva ammattiliitto. Vastauksissa korostui tarve omaan ammattiin liittyvästä edunvalvonnasta. Toiveena esitettiin tiedon saamista ja alan tuntemusta kuntoutuksesta. Ammattiliitolta toivottiin vahvaa asiantuntijuutta, olemista työntekijän rinnalla ja taustatukena. Ammattiliiton tulee olla kaikkien jäsentensä edunvalvoja. Sen tulee ottaa aktiivisesti kantaa lakien valmisteluun sekä tiedottaa jäseniään tulossa olevista muutoksista.

Syksyllä aloitettiin neuvottelut Tehyn kanssa mahdollisesta yhteistyöstä sekä vaikutettiin sosiaalialan ammattihenkilö laki aloitteeseen. Tehyn kanssa solmittiin yhteistyösopimus 24.10.2017, jolloin Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksestä tuli Tehy ammatillinen jaos. Yhteistyön tarkoituksena on edistää kuntoutusohjauksen valtakunnallista näkyvyyttä ja yhtenäistää jäsenten edunvalvontaa. Ammatillisen jaoston tarkoituksena on koota saman koulutuksen, ammattiryhmän tai työnkuvan yhdistämiä jäseniä.

Ammattihenkilölaki laki vahvistettiin 14.12.2017, jonka myötä kuntoutuksen ohjaaja AMK on sosiaalialan ammattihenkilö ja voi työskennellä sosiaalihuollon kentällä. Laki astui voimaan 1.1.2018 ja siirtymäaika on voimassa 30.6.2018.

Suomen kuntoutusohjaajienyhdistys tukee alan opiskelijoita. Välitämme tutkimuspyyntöjä sekä tietoa valmistuvista lopputöistä ja kehittämistehtävistä jäsenistölle. Hallituksesta

edustajina Virpi Hurula ja Leena Lauri osallistuivat SAMK:n Kuntoutuksen ohjaaja opintojen täyttäessä 20 vuotta. Satakunnan ammattikorkeakoulua ja Jyväskylän ammattikorkeakoulua ja siellä opiskelevia muistettiin yhdistyksen puolesta.KOULUTUSPÄIVÄT

Teemana 2017 koulutuspäivillä oli monimuotoinen kuntoutus. Päivillä oli kattava joukko asiantuntijoita kertomassa miten moninaisella kentällä kuntoutusalan ammattilaiset työskentelevät. Valviran lakimies Sanna Hyttinen toi mm. esiin, että kuntoutuksen ohjaajat ovat erityinen ryhmä, työskennellessään yli palvelujärjestelmien sektorirajojen. SOTE:n myötä sektorirajat tulevat todennäköisesti poistumaan ja tarve koko palvelujärjestelmän kattavalle kuntoutusohjaus osaamiselle tulee todennäköisemmin kasvamaan.

Koulutuspäiville osallistui 39 henkilöä sekä useita näytteilleasettajia. Palautetta päivistä antoi 26 osallistujaa. Palautteissa kiiteltiin monipuolisia ja ajankohtaisia aiheita ja päivien voimaannuttavaa vaikutusta. Koulutuspäivien kokonaisuuden keskiarvoksi tuli 4.51, sisällön 4.45, järjestelyjen 4.62, paikan 4.66 ja tiedottamisen 4.62.KUNTOUTUSOHJAUSNIMIKKEISTÖ

Kuntaliiton koolle kutsumassa kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja ohjeistusta koordinoivassa ryhmässä (NIKO) on yhdistyksen edustajina puheenjohtaja Jaana Ylitalo ja yhdistyksen jäsenistöstä työryhmässä jatkoi Raakkel Vaaraniemi. Työryhmän tavoitteena on luoda yhteiset periaatteet nimikkeistöjen kehittämiselle ja päi­vitykselle sekä edistää niiden käyttöön ottoa sekä yhtenäistää rakenteisen kirjaamisen käytänteitä.

NIKO työryhmä on kokoontunut Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuija Savolaisen johdolla toimintavuoden aikana 23.10.2017, jonka jälkeen päivitettiin kirjaamisen sovellusohje "Kuntoutusohjauksen dokumentointi sähköiseen potilaskertomukseen". Ohje löytyy yhdistyksen kotisivuilta Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö -sivulta.

Toinen työryhmän kokous on ollut 27.2.2018. Esittelyssä oli kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen julkaisut ja yhteiset nimikkeistöjen käyttöä tukevat ohjeet, joka on julkaistu maaliskuussa 2018 ja on maksuttomana pdf julkaisuna Kuntaliiton julkaisumyynnin sivuilla. Kokouksessa oli käsittelyssä myös toimintakykytiedon tietosisältömäärittelyä ja toimintakyvyn kirjaamista sekä ajankohtaista asiaa Kantasta ja yksityisen sektorin liittymisen kysymyksistä. Yhdistyksen osalta harkittavaksi jäi kuntoutusohjausnimikkeistön päivitykseen liittyvät kysymykset; Kuntaliiton ohjeistuksena oli ammattiryhmille arvioida resurssit oman alan nimikkeistön päivittämiseksi ja päivitysprosessi tulee tehdä Kuntaliiton kanssa yhteistyössä.

Kuntoutusohjauksen dokumentointi sähköiseen potilaskertomukseen

http://www.suomenkuntoutusohjaajienyhdistys.fi/site/Kuntoutusohjausnimikkeisto_valtakunnallinen_kaytto

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistön käyttöä tukeva ohje

http://shop.kuntaliitto.fi/product_catalog.php?c=120MUU TOIMINTA

Kasvosilhuetti hopeinen korusarja ja perinteinen pinssi

Juhlavuoden 2010 kunniaksi teetätetty yhdistyksen logon mukainen hopeinen korusarja on edelleen myynnissä. Valikoimassa on pinssi ja kaulakoru. Rannekorusta, solmioneulasta ja kalvosinnapeista on vielä mallikorut jäljellä. Koruja on saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää. Toimintavuoden aikana korujen myynti on suuntautunut lahjaksi merkkipäivää viettäville ja eläkkeelle siirtyjille. Yhdistyksen hallitus on käyttänyt korua muistamisissaan. Perinteinen pinssi; yhdistyksen logolla ja raikkailla väreillä, on ollut kuusi vuotta myynnissä.

Kangaskukka ja kuntoutusohjaus -juliste

Yhdistyksen jäsenistä Maria Vainionpään työstämän ison pehmoisen kuntoutusohjauskukan pohjalta myynnissä on Jaana Lepän työstämät valloittavat pikkukukkaset, jotka ovat herättäneet ihastusta. Yhdistys on voinut lisätä kuntoutusohjauksen näkyvyyttä kukan pohjana olleen Kati Piilikankaan ideoiman kuntoutusohjaus -julisteen avulla.

Esite kuntoutusohjauksesta ja yhdistyksestä

Kuntoutusohjauksesta ja yhdistyksestä kertova esite on yhdistyksen kotisivuilla tulostettavassa muodossa. Esite on jaossa myös koulutuspäivillä ja tapahtumissa jossa, yhdistys on esillä.

Muokattu 03.06.2019 21:47
SKOY 2019 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009