Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry

Säännöt

Muutettu 12.3.2008 ja huomioitu vuosikokouksen 11.4.2019 mukaiset sääntömuutokset


1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry, Finlands rehabiliteringsinstruktörer rf. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisia lyhennyksiä SKOY ja FRI sekä kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielistä nimeä Association for Finnish Rehabilitation Instructors AFRI. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialueena on koko Suomi.


2§ Kieli ja riippumattomuus

Yhdistyksen kielenä on suomi ja yhdistys on puolueellisesti riippumaton.


3§ Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäseninään olevien kuntoutusohjaustyötä tekevien yhdyssiteenä sekä toimia kuntoutusohjauksen alalla työskentelevien ammattitaidon ja -tiedon kehittäjänä.


4§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Yhdistys:

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki julkisella ja yksityisellä sektorilla kuntoutusohjaajatyötä tekevät henkilöt sekä siitä eläkkeelle jääneet, kuntoutuksen ohjaaja (AMK) opiskelijat ja ammattitutkinnon suorittaneet.

Jäseneksi pyrkivän on kirjallisesti ilmoitettava halukkuudestaan jäseneksi hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuotena, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai hallituksen erikseen nimeämän henkilön kanssa.

8§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokouksen välinen aika.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikko ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

11§ Vuosi kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilitarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruus.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
10. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.
11. Käsitellään muut kokouksessa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 10 vrk ennen kokousta.

12§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Muokattu 21.12.2020 16:50
SKOY 2024 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009