SUOMEN KUNTOUTUSOHJAAJIEN YHDISTYS RY.


TOIMINTAKERTOMUS 2018 - 2019

 

Toimintavuosi 20.4.2018 - 11.4.2019

 

 


YLEISTÄ

 

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys toimii valtakunnallisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kuntoutuksen ohjausta, osallistua aktiivisesti kuntoutusohjaukseen liittyvään valtakunnalliseen keskusteluun ja mahdollistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä järjestää koulutusta alan ammattilaisille. Vuosi 2018 oli yhdistyksen 29. toimintavuosi ja ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Tehy:n ammatillisena jaoksena.

 

 


JÄSENISTÖ

 

Yhdistyksen jäsenistö on kuntoutusohjaustyötä tekeviä, kuntoutuksen oh­jaaja AMK / YAMK -tutkinnon suorittaneita ja sen opiskelijoita sekä muita kuntoutusalan moniammatillista työtä tekeviä ammattilaisia tai opiskelijoita ja myös eläkkeelle siirtyneitä kuntoutuksen ohjaajia. Kuntoutusohjaajia työskentelee mm. sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluissa sekä yksityisellä sektorilla, kunnissa, vakuutusyhtiöissä, valtiolla ja järjestöissä. Kuntoutusohjaustyötä tehdään erilaisilla ammattinimikkeillä, kuten kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, ammatillisen kuntoutuksen neuvoja, asiantuntijasairaanhoitaja, yksilövalmentaja, palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, kuntoutussuunnittelija, kuntoutuskoordinaattori. Yhdistyksen jäsenyys ei edellytä Tehyn jäsenyyttä.

 

Yhdistyksen jäsenrekisteri on päivitetty 23.3.2019, jolloin yhdistyksessä oli 255 jäsentä.

 

Jäsenasioiden hallinnoinnin helpottamiseksi ja tiedottamisen tehostamiseksi yhdistyksellä on käytössä jäsenrekisteri. Vuoden 2018-19 vaihteessa yhdistys on siirtynyt käyttämään aiemman Netti-Jäseri -jäsenrekisterin sijaan Kilta jäsenrekisteriä, joka on toiminnoiltaan monipuolisempi ja uuden tietosuojalainsäädännön mukainen. Jäsenistöltä on pyydetty jäsentietojen päivitystä, jotta uuteen jäsenrekisteriin saadaan siirrettyä ajantasaiset tiedot. Sihteerillä ja puheenjohtajalla on jäsenrekisterin käyttöoikeus. Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet ja eroamiset.

 

 


VUOSIKOKOUS JA JÄSENMAKSUN SUURUUS

 

Koulutuspäivien yhteydessä 20.4.2018 pidettiin vuosikokous, johon osallistui 16 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 ? kaikille jäsenille tulevalle toimintavuodelle 2018 - 2019. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

YHDISTYKSEN HALLITUS JA LUOTTAMUSHENKILÖT

Yhdistyksen hallitukseen valittiin sääntöjen mukaisesti vuodeksi eteenpäin puheenjohtaja, viisi varsinaista- ja kaksi varajäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat tasavertaisesti varsinaiset ja varajäsenet. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jaana Ylitalo Rovaniemeltä. Varsinaisina jäseninä jatkamaan valittiin Virpi Hurula Ruskolta, Irma Kallatsa Rovaniemeltä, Anne Höglund Kemistä, Leena Lauri Liedosta, Anne Meskus Lumijoelta. Varajäseniksi valittiin Heidi Latvala Seinäjoelta ja Riitta Eskola Helsingistä. Hallituksen jäsenet edustavat työnsä puolesta hyvin erilaisia asiakasryhmiä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tiina Leppinen Lapualta, varatoiminnantarkastajaksi Ritva-Liisa Karhu Lappeenrannasta.

 

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti vuosikokouksen jälkeen. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt tulevalle toimintakaudelle; varapuheenjohtajaksi Virpi Hurula, sihteeriksi ja jäsenrekisterivastaavaksi Irma Kallatsa, opiskelijavastaaviksi Leena Lauri ja Virpi Hurula, kuntoutusohjausnimikkeistöstä vastaa puheenjohtaja Jaana Ylitalo yhdessä hallituksen kanssa. Rahastonhoitajaksi nimettiin jatkamaan yhdistyksen ulkopuolelta Marja-Leena Pitkäniemi Rovaniemeltä.

 

Kuntaliiton NIKO-työryhmässä yhdistyksen edustajana on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo ja hallituksen ulkopuolelta Raakkel Vaaraniemi Oulusta. Työryhmän tavoitteena on luoda yhteiset periaatteet nimikkeistöjen kehittämiselle ja päi­vitykselle sekä edistää niiden käyttöönottoa sekä yhtenäistää rakenteisen kirjaamisen käytänteitä. NIKO työryhmä on kokoontunut Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuija Savolaisen johdolla.

 

Hallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen seitsemän kertaa ja yhteen puhelinkokoukseen (15.6.2018). Kokouspaikkoina olivat Tehyn Pasilan ja Rovaniemen toimistot. Hallitus piti lisäksi yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. Hallituksen kokouksiin osallistui kerrallaan neljästä kahdeksaan jäsentä. Toimintavuoden alussa hallitus piti järjestäytymiskokouksen Vantaalla 20.4.2018, johon osallistui 4 henkilöä. Toimintavuoden muut kokoukset järjestettiin Helsingissä 10.5.2018 (6 osallistujaa) ja 6.10.2018 (8), 17.11.2018 Turku-Tukholma-risteilyllä (7), Helsingissä 26.1.2019 (5), Rovaniemellä 23.3.2019 (6) ja Vantaalla 10.4.2019 (7).

 

Nimikkeistön päivittämisen ja kirjaamisen kehittämisen työryhmä on kokoontunut Skypen välityksellä 6 kertaa (17.8., 28.9., 9.11. ja 17.12.2018, 8.2. ja 15.3.2019): Työryhmään kuuluvat Jaana Ylitalo, Irma Kallatsa, Tuula Storhammar Rovaniemeltä, Raakkel Vaaraniemi ja Anne Meskus Oulusta, Eija Väärälä, Katja Kokko, Kirsi Marja Mattila, Jaana Leivo Tampereelta, Jarna Bäckman Helsingistä. Työryhmän kokoonpanoa voidaan muokata ja osallistua lisätä. Nimikkeistötyöryhmää ohjaa Tuija Savolainen Kuntaliitto ry:stä.

 

Hallitus on valmistellut sääntömuutosta vuosikokoukselle. Muutos voisi olla kuntoutusalalla kuntoutusohjaus-, kuntoutussuunnittelu- ja asiantuntijatyötä tekevien yhdistys.

 

 

 

 

 

 YHDISTYKSEN TOIMINTA

 

TIEDOTUS JA VAIKUTTAMINEN

 

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen on toteutunut sähköpostitse, kotisivujen ja Facebookin välityksellä. Toimintavuoden aikana lähetettiin jäsentiedotteita sähköpostitse, joiden sisältöä suun­niteltiin hallituksen kokouksissa.

 

Sähköinen jakelu mahdollistaa nopean tiedon välittämisen ja myös muiden tiedotteiden lähettämisen jäsenistölle. Jäsenistölle on tiedotettu mm. opinnäytetöistä, koulutuksista, avoimista toimista. Yhdistyksen koulutuspäivästä on tiedotettu kotisivuilla, jäsentiedotteissa, informoitu yhteistyötahoja ja ilmoitus julkaistu Tehy-lehdessä.

 

Toimintavuosi oli kuntoutuksen ohjaajien ja yhdistyksen toiminnassa merkittävä. Aiempien vuosien tapaan yhdistys on tehnyt työtä kuntoutusohjauksen tunnettavuuden lisäämiseksi monin eri tavoin. Jäsenistöltä tullutta toivetta ammatilliseen edunvalvontaan on pyritty ratkaisemaan yhteistyössä Tehyn kanssa. Taloushallinnon palvelut toimivat osittain Tehyn toimijoiden kautta. Yhteistyö on tarjonnut vaikuttamismahdollisuuksia kuntoutuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämiseksi.

Yhdistys on ollut mukana kommentoimassa seuraavia Tehyn antamia lausuntoja: Selvityshenkilöiden raportti erityishuoltopiirien asemasta Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveysministeriölle (10/2018) sekä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta (12/2018). Lisäksi yhdistys on ottanut kantaa täydennyskoulutussuosituksiin sekä kommentoinut laistamisen vaikutuksista kuntoutuksen ohjaajille.

Hallitus on vastannut STM:lle valmistelutyöhön liittyen kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamisesta. Selvitystyöstä on vastannut ministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö.

Hallitus on kutsunut jäseniä työryhmätyöskentelyyn sähköpostitse ja näin saanut uusia osallistujia kehittämistyöhön: Nimikkeistön päivittämisen työryhmään ja sosiaalisen median kautta tapahtuvaan tiedottamiseen. Viestintätiimi on perustettu, johon on kuulunut hallituksen jäsenten lisäksi kuntoutuksen ohjaaja Kimmo Salo. Tiimissä käyty keskustelua viestinnän sisällöstä, jossa huomioidaan erityisesti STM:n ja eduskunnan ajankohtaisien asioiden tiedottamisesta kuntoutuksesta ja kuntoutusohjauksesta.

Kuuloavaimen kanssa yhteistyö materiaalin luomisessa on jatkunut. Toimitusneuvostossa on työskennellyt kuntoutusohjaaja Sari Mäkivuoti Torniosta. Kommentointikierrokselle on valmistunut - Kuulovammaisen lapsen kuntoutusohjauksesta esite.

Suomen kuntoutusohjaajienyhdistys on tukenut alan opiskelijoita. Yhdistys on välittänyt tutkimuspyyntöjä, tietoa valmistuneista lopputöistä ja kehittämistehtävistä jäsenistölle.

 

Ammattikorkeakoulu Metropolian kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri 24.5.2018 Helsingissä kuntoutusalan opintojen kehittämisestä, johon osallistuivat Jaana Ylitalo, Virpi Hurula ja Irma Kallatsa.

Yhteistyötä SAMK ja JAMK kanssa jatkettu: SAMK:sta kuntoutuksen ohjaaja opiskelija Salla Mikkola on valmistellut opinnäytetyötä, jonka otsikkona - Kuntoutuksenohjaajien työtä ohjaavat arvot ja eettiset toimintaperiaatteet. Opinnäytetyöhön liittyvä kysely on välitetty jäsenistölle. Virpi Hurula on toiminut yhteyshenkilönä. Lisäksi oppilaitosten opettajien kanssa on käyty vuoropuhelua kirjaamisen ja nimikkeistön käyttöön liittyvistä opintojen sisällöistä.

Jäsenistölle on jaettu 3/2019 Metropolia ammattikorkeakouluopiskelijoiden kysely innovaatioprojektista: "Miten innostaa sähköisesti ja visuaalisesti? Ammattilaisten työnjakomalli hyötykäyttöön." Projektissa tavoitteena oli työstää työkirja sosiaalialan ammattilaisille, hyödynnettäväksi esim. palkkaneuvotteluissa. Kyselyyn vastasi 64 ammattilaista (sosiaalityöntekijöitä, geronomeja, kuntoutuksen ohjaajia).

Yhdistys on ottanut kantaa Sote-asiaan liittyen kuntoutusohjauksen näkökulmasta Lapin maakunta- ja soteuudistusta valmistelevan tiimin suunnittelijoiden Outi Kääriäisen (vastuualueena perusterveydenhuolto) ja Heljä Rahikkalan (vastuualueena lääkinnällinen kuntoutus) pyynnöstä.

Kela kehittää sähköisiä palveluitaan kuntoutukseen liittyen. Yhdistys on ottanut kantaa lääkäreille suunnattuun työkaluun kuntoutuskurssihausta ja tuonut esiin kuntoutusohjauksen tarpeellisuutta asiakkaan kuntoutukseen ohjautumisen ja osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi.

 

Hallituksen jäsen Virpi Hurula on nimetty Tehyn esityksestä Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan jäseneksi kuntoutusohjaajien edustajana 10/2018 alkaen.KOULUTUS- JA NEUVOTTELUPÄIVÄT

 

Teemana 2018: Monialainen kuntoutus - Oletko mukana.

Päivillä oli kattava joukko asiantuntijoita kertomassa, miten moninaisella kentällä kuntoutusalan ammattilaiset työskentelevät.

- Kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri Sari Sarkomaa toi Kuntoutusterveisiä valtakunnan tasolta.

- Ajankohtaisia asioita kuntoutusalalta ja katsauksen tulevaisuuden näkymiin esitti Tehyn kuntoutuksen asiantuntija Outi Töytäri.

- Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Heini Laurila luennoi - Sopimukset työn toteuttamisen tukena ja tehtävien kuvien laajentaminen.

- Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuija Savolainen puhui kirjaamisen ajankohtaisista asioista ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöistä.

- Kirsi Niinimäki kuntoutuksen ohjaaja (YAMK), työterveyshuollon sosiaalialanasiantuntija Finla työterveydestä, joka toimi tutkijana Spiral -hankkeessa, kertoi ICF-pohjaisesta Spiral-menetelmästä.

- Jukka Parviainen apuvälineneuvoja ja esteettömyyskartoittaja, VAU ry:stä luennoi aiheesta: Esteettömyys sekä hyvinvointi ja liikunta. Fyysisten esteiden lisäksi aistit ja ärsykkeet - Mitä muuta pitää huomioida?

- Lakimies Liisa Murto, Susanna Lehti ja kumppanit Oy:stä luennoi aiheesta: Vammaispalvelut ja niiden suhde muuhun sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Lainsäädännön uudistamisen tilanne ja uudet järjestämistavat. Vammaislakien yhdistäminen - Mitkä ovat käytännön vaikutukset? Yksityisyyden suoja sosiaalipalveluissa.

- Lakimies Mika Välimaa Kynnys ry:stä kertoi aiheesta: Lain tulkinta käytännön vammaispalveluissa. Miten vamma ja diagnoosi tai ikä vaikuttaa? Henkilökohtainen budjetti?

Rajaukset ja niiden perustelut? Katosiko vaikeavammaisuus?

- Tiina Notko, kuntoutussuunnittelija YTT, työnohjaaja STO ry, Notkot kertoi aiheesta:

Hyvä kohtaaminen voimaannuttaa. Mitä kohdatuksi tuleminen tarkemmin ottaen ihmisessä tekee ja kuinka kehittyä kohtaajana? Hän tarjosi työkaluja lapsen ja nuoren arvostavaan kohtaamiseen, vaikeavammaisen aikuisen kohtaamiseen sekä etuuskäsittelijän ja oman työkaverin kohtaamiseen. Hän kertoi myös keinoista löytää innostus oman työn kehittämiseen.

- Koulutus päättyi antoisaan paneelikeskusteluun.

 

Koulutuspäiville osallistui 40 henkilöä sekä iso joukko näytteilleasettajia, jotka osallistuivat luennoille. Palautteissa kiiteltiin monipuolisia ja ajankohtaisia aiheita ja päivien voimaannuttavaa vaikutusta, pidettiin tärkeänä, että ammattiryhmälle on omat päivät.

 

 MUU TOIMINTA

 

Yhdistyksellä on myynnissä logolla varustettuja sekä perus- että hopeisia pinssejä ja -koruja sekä kuntoutuksen kukkia. Kuntoutusohjausjuliste ja -esite ovat tulostettavissa yhdistyksen verkkosivulta.

 

Muokattu 21.12.2020 16:50
SKOY 2024 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009